top of page
9_Fire_and_Ice.jpeg

נשימה בקרח

6/9/23

הצהרת בריאות ואחריות אישית לסדנת נשימה בקרח

אנו מוודאים שהפעילות מתבצעת בצורה בטוחה ונכונה. עם זאת, אנו לא יכולים להעריך את הסיכונים הבריאותיים הקשורים לכל משתתף באופן אישי. משתתפים מודעים לסיכונים הבריאותיים מראש דרך הצהרה כתובה. אנחנו מכוונים אותם לאחריותם האישית וממליצים להיועץ עם הרופא האישי במידה והשאלון הרפואי מעיד על בעיות פוטנציאליות.

החלטתך להשתתף היא באחריותך המלאה.

יש לסמן , לנקוט בזהירות וליידע את המדריך אם יש לך אחד מהמצבים הבאים:

bottom of page